social image
  • Исхрана кај пациенти со малигни хематолошки заболувања

  • ВИРТУЕЛЕН СОВЕТНИК ЗА ПАЦИЕНТИ СО ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

  • СЕПТЕМВРИ Е СВЕТСКИ МЕСЕЦ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ХЕМАТОЛОШКИ МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА (ЛЕУКЕМИИ, ЛИМФОМИ И МИЕЛОМИ)

  • ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ПАЦИЕНТИ СО ХЕМАТОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА И НИВНИ НЕГУВАТЕЛИ

ВЕБИНАР-Предизвиците во третманот на лицата со хем... 28.06.2021 Пандемијата на COVID-19 донесе многу предизвици во секое поле на нашето живеење. Ќе се согласиме дека предизвиците се на... Види детали
Препораки за лекување на лица кои живеат со ХМЛ 12.05.2021 Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги подготви и прев... Види детали
Препораки за лекување на луѓе кои живеат со ХМЛ на... 11.05.2021 Глобалната мрежа на пациентски организации за хронична миелоична леукемија(ХМЛ) CML Advocates Network ги преведе на алба... Види детали
Види ги сите нови вести

Причини за нашето постоење

Нашата мисија и причина за постоење, е искрена желба за поддршка на пациенти и нивни негуватели, во процесот на лекување на хематолошки малигнитети, сѐ со цел за подобрување на квалитетот на лекување на овие пациенти и квалитетот на нивниот живот, во нашето општество.
Здружение за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели - ХЕМА е формирано со слободно здружување на граѓани, со цел да им се понудат поддршка и информации на пациентите, негувателите и семејствата засегнати од хематолошки заболувања.

Наши кампањи

Септември 2019

Одбележување на светскиот месец за хематолошки малигни заболувања

Септември 2020

Одбележување на светскиот месец за хематолошки малигни заболувања
СТАНИ ЧЛЕН НА ХЕМА

Публикации

Сите публикации имаат една цел а тоа е: полесна идентификација на хематолошките заболувања и нивно лекување.

Организации во кои членуваме