Хематолошките малигни заболувања ја напаѓаат коскената срцевина, лимфните јазли и крвта и влијаат врз создавањето и функцијата на нормалните клетки.
Постојат три главни типа на хематолошки малигни заболувања
1. Лимфом 
Хоџкинов и 
Не-Хоџкинов лимфом
 
2. Леукемија 
Акутна лимфоцитна леукемија (АЛЛ)
Хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) 
Акутна миелоидна леукемија (АМЛ) 
Хронична миелоидна леукемија (ХМЛ)
 
3. Миелом и амилоидоза
 
Во хематолошки малигни заболувања спаѓаат и миелопролиферативните неоплазми МПН
Полицитемија вера(ПВ)
Есенцијална тромбоцитоза(ЕТ) 
Примарна миелофиброза(ПМФ)

Миелодиспластичен синдром(МДС) е исто хематолошко малигно заболување како и други ретки малигни заболувања на крвта.